0
Vote

Web Service Structure

description

Tạo WS co 2 phương thức Send and Receive, tham số đầu vào la DataSet, bao gồm nhiều bảng chứa các thông tin cần khai báo.
 
Chúng ta luôn tạo 1 bảng để chứa các thông tin khai báo chung, các bảng còn lại chứa các thông tin chi tiết (tùy theo loại hình).
Vd:
 • MaDoanhNghiep
 • MatKhau (De chung thuc nguon khai bao hop le)
 • MaHaiQuan
 • LoaiHinhKhaiBao (vd: GC, SXXK, Khac)
 • DuLieuKhaiBao (vd: TK, NPL, SP, HD, PK, ...)
  - ChucNang (vd: 1: Khai báo, 2: Hủy khai báo, 3: Lấy trạng thái, 4: Lấy thông báo từ Hải quan, 5: Lấy phản hồi, 6: Phản hồi)
   
  Xem chi tiết các phụ lục này trong file đính kèm.

file attachments

comments